990-6161A-032

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 100 kW

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ให้เชื่อมต่อสายไฟ DC จากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังเบรกเกอร์แบตเตอรี่ในการติดตั้งด้วย UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 100 kW เท่านั้น ดูวิธีติดตั้ง UPS พิกัดมากกว่า 100 กิโลวัตต์ได้ที่เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 100 kW
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 1. เชื่อมต่อสาย PE ติดตั้งไว้แล้ว (0W50448) ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตามที่แสดง
 2. เชื่อมต่อสายไฟ DC ติดตั้งไว้แล้ว (0W50425) ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตามที่แสดง เชื่อมต่อ DC- เข้ากับ DC- และเชื่อมต่อ DC+ เข้ากับ DC+ ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  หมายเหตูู: สายไฟ DC ที่ติดตั้งล่วงหน้าจะมาเป็นคู่: สองสายสำหรับการเชื่อมต่อ DC- และสองสายสำหรับการเชื่อมต่อ DC+ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อทุกคู่ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  มุมมองด้านหน้าทางซ้ายของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  มุมมองด้านหน้าทางขวาของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  มุมมองด้านบนของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

 3. สำหรับการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน: ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS
 4. สำหรับการติดตั้งกับ UPS ระยะไกล:
  1. ตัวเลือก: คุณสามารถถอดแผงด้านขวาออกจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ได้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ติดตั้งแผงด้านข้างกลับเข้าที่หลังจากเดินสายไฟฟ้าเสร็จสิ้น
  2. ตัดการเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC จากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สายไฟที่ติดตั้งไว้จะยาวไม่พอสำหรับการเชื่อมต่อกับ UPS ระยะไกล
  3. เชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC (ไม่มีให้) ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
  4. เดินสาย PE และสายไฟ DC ออกผ่านท่อร้อยสาย และเข้าสู่บริเวณเดินสายไฟของ UPS
  5. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS

  มุมมองด้านหน้าทางซ้ายของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

  มุมมองด้านหน้าทางขวาของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?