990-91216A-037

规格

注: 最大短路额定值:10 kA RMS 对称波形。

对于 1+1 冗余并机系统,并联维修旁路面板最大可支持 120 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流 250 A:

 • 380 V 时,95 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

 • 400 V 时,100 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

对于 2+0 容量并机系统,并联维修旁路面板最大可支持 240 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流 500 A:

 • 380 V 时,190 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

 • 400 V 时,200 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

建议的上游保护

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。

上游输入断路器

商业代码

GVSBPAR10K30H

并机系统类型

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

并机系统额定值

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

断路器类型

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500(固定) 640(固定) 1250(固定) 300(固定) 500(固定)

上游输入断路器

商业代码

GVSBPAR40K50H

并机系统类型

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

并机系统额定值

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

断路器类型

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250(固定) 5 - 10 x In 640(固定) 800(固定)

上游输入断路器

商业代码

GVSBPAR60K120H

并机系统类型

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

并机系统额定值

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

断路器类型

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0.94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5 - 10 x In 1.5-10 1250(固定) 5 - 10 x In

建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
 • 对于 GVSBPAR10K30H:允许的最大输入线缆和负载线缆规格为 35 mm2;允许的最大 UPS 输入/输出线缆规格为 16 mm2
 • 对于 GVSBPAR40K50H:允许的最大输入线缆和负载线缆规格为 70 mm2;允许的最大 UPS 输入/输出线缆规格为 25 mm2
 • 对于 GVSBPAR60K120H:允许的最大输入线缆和负载线缆规格为 185 mm2;允许的最大 UPS 输入/输出线缆规格为 50 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

 • 90°C 导线

 • 环境温度为 30°C

 • 使用铜导线或铝导线

 • 安装方式 C

PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。环境温度超过 30°C 时不推荐使用铝线缆。

商业代码

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

并机系统类型

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

并机系统额定值

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

输入 (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

输入 PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

输入 N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

UPS 输入 (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS 输出 (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

负载 (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

负载 PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

负载 N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

商业代码

GVSBPAR60K120H

并机系统类型

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

并机系统额定值

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

输入 (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

输入 PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

输入 N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

UPS 输入 (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

UPS 输出 (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)*

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

负载 (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

负载 PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

负载 N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

商业代码

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

并机系统类型

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

并机系统额定值

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

输入 (mm2)

6 25 NA 6 6 NA

70

NA

25

NA

输入 PE (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

输入 N (mm2)*

2 x 16 2 x 16 NA 6 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

UPS 输入 (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

25

NA

25

NA

UPS 输出 (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS PE (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS N (mm2)*

6 16 NA 6 16 NA

2 x 16

NA

2 x 16

NA

负载 (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

70

NA

16

NA

负载 PE (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

负载 N (mm2)*

16 2 x 16 NA 6 2 x 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

商业代码

GVSBPAR60K120H

并机系统类型

容量 (2+0)

冗余 (1+1)

并机系统额定值

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

输入 (mm2)

150

185

2 x 120 

NA

50

70

95

NA

输入 PE (mm2)

95

95

150

NA

25

70

50

NA

输入 N (mm2)*

185

2 x 120

3 x 150

NA

70

150

185

NA

UPS 输入 (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

NA

50

2 x 35

2 x 50

NA

UPS 输出 (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

NA

50

2 x 35

2 x 35

NA

UPS PE (mm2)

25

35

50

NA

25

35

50

NA

UPS N (mm2)*

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

负载 (mm2)

120

185

2 x 120

NA

50

70

95

NA

负载 PE (mm2)

70

95

120

NA

25

35

50

NA

负载 N (mm2)*

185

2 x 120

 4 x 95

NA

70

150

185

NA

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm

并联维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C -25 °C ~ 55 °C
相对湿度 0-95%,无冷凝 0-95%,无冷凝
海拔高度 0-3000 m  
保护级别 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%

单线图

UIB1 UPS 1 的设备输入断路器
UIB2 UPS 2 的设备输入断路器
MBB 维修旁路断路器
IMB 内部维修断路器
UOB1 UPS 1 的设备输出断路器
UOB2 UPS 2 的设备输出断路器
BB 电池断路器

并联维修旁路面板用于在单市电系统中将任意容量或冗余的两台 UPS 并联起来。

注: UPS 的内部维修断路器 (IMB)* 不得用于含并联维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。
本页的QR代码

这有帮助吗?