990-5910F-031

Larmmeddelanden

Skärmtext Allvarlighetsgrad Beskrivning Åtgärd
Aktiveringskoden är inte giltig för UPS Kritisk Aktiveringskoden är inte giltig för UPS:en. Ange en giltig aktiveringskod.
Aktiveringskod saknas Kritisk Aktiveringskoden saknas. Ange aktiveringskoden.
Teknisk kontroll av luftfilter rekommenderas Information Luftfiltren måste kontrolleras eftersom förebyggande underhåll rekommenderas. Luftfiltren kan behöva bytas ut.
Omgivningstemperatur hög Varning Omgivningstemperaturen är hög.  
Omgivningstemperatur utanför toleransområdet Varning Omgivningstemperaturen är utanför toleransområdet.  
Tillgänglig UPS-effekt lägre än konfigurerad UPS-märkeffekt Varning Den tillgängliga effekten från växelriktaren är lägre än den konfigurerade UPS-märkeffekten  
Batterierna laddas ur Varning Lasten drar mer energi än UPS:en kan dra från ingången. Detta gör att UPS:en drar ström från batterierna.  
Batteribrytare BB1 öppen Varning Batteribrytare BB1 är öppen.  
Batteribrytare BB2 öppen Varning Batteribrytare BB2 är öppen.  
Batterikapaciteten är lägre än den acceptabla miniminivån Varning Batterikapaciteten är lägre än det acceptabla minimivärdet enligt UPS-märkeffekt. Risk för batteriskada. Ändra batterikonfiguration och/eller lägg till batteri med större kapacitet.
Batteriet är i dåligt skick Varning Batterikapaciteten är lägre än 50 %. Batterier bör bytas ut.
Batteriet är svagt Varning Batterikapaciteten är mellan 50 % och 75 %.  
Batterikonfigurationen är felaktig Varning Konfigurationen av inställningarna för antal batterier i serie, antal celler i batteri och nominell cellspänning stämmer inte med batterispänningsintervallet för UPS:en. Kontrollera och korrigera batteriinställningar.
Batteriets underhållsström överstiger det förväntade värdet Varning Batteriets underhållsström överstiger det förväntade värdet och har begränsats för att undvika termisk rusning. Kontrollera batteriet.
Batteriet klarar inte minsta godtagbara körtid Varning Batteriets körtid är under det konfigurerade minsta acceptabla värdet.  
Batteriet fungerar inte korrekt Kritisk Ett batteri fungerar inte korrekt. Kontakta Schneider Electric.
Batterimodultemperaturen utanför toleransområdet Varning Batterimodultemperaturen är utanför toleransområdet. Kontakta Schneider Electric.
Temperaturgivaren i batterimodulen fungerar inte som den ska Varning Temperaturgivaren i batterimodulen fungerar inte som den ska. Kontakta Schneider Electric.
Batterimodultyp okänd Varning Batterimodultypen är okänd. Kontakta Schneider Electric.
Ventilationen i batteriutrymmet fungerar inte Varning Ingångskontakten indikerar att ventilation i batteriutrymmet inte fungerar korrekt.  
Batterispänningen överensstämmer inte med batterikonfigurationen Kritisk Batterispänningen överensstämmer inte med batterikonfigurationerna. Kontrollera och korrigera batteriinställningar.
BMC-kommunikation bruten – ansluten Varning Kommunikationslänken mellan batterimonitorstyrenhet (BMC) och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Batterimonitorstyrenhet (BMC) är ansluten. Kontakta Schneider Electric.
BMC-kommunikation bruten – frånkopplad Varning Kommunikationslänken mellan batterimonitorstyrenhet (BMC) och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Batterimonitorstyrenhet (BMC) är frånkopplad. Kontakta Schneider Electric.
BMC-kommunikation inte autentiserad Varning Kommunikationslänk mellan batterimonitorstyrenhet (BMC) och systemstyrenhet (SLC) är inte autentiserad. Kontakta Schneider Electric.
Utjämning mellan nollpotential och jord saknas Varning Utjämning mellan nollpotential och jord saknas.  
Brytare IMB sluten Varning Intern underhållsbrytare IMB är sluten och matar lasten med oskyddad ström från bypassen.  
Brytare MBB sluten Varning Underhållsbypassbrytare MBB är sluten och ger lasten oskyddad ström från bypassen.  
Brytare RIMB sluten Varning Externt placerad intern underhållsbypassbrytare RIMB är sluten och förser lasten med oskyddad ström från bypassen.  
Brytare SIB öppen Varning Systemisoleringsbrytaren (SIB) är öppen och systemet kan inte förse lasten.  
Brytare SSIB öppen Varning Den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB är öppen, vilket förhindrar statisk bypassdrift.  
Brytare UIB öppen Varning Enhetsingångsbrytare UIB är öppen och UPS:en är förhindrad att köra i normal drift.  
Brytare UOB öppen Varning Enhetsutgångsbrytare UOB är öppen och UPS:en är förhindrad att förse lasten.  
Bypassfrekvens utanför toleransområdet Varning Bypassfrekvens utanför toleransområdet. Kontrollera bypassfrekvensen och inställningarna för bypassfrekvensen.
Bypassfas saknas Varning Bypassen saknar en fas. Kontrollera bypass. Kontakta Schneider Electric.
Fasföljd hos bypass felaktig Varning Fasföljden på bypassen är felaktig. Kontrollera bypass. Kontakta Schneider Electric.
Bypasspänning utanför toleransområdet Varning Bypasspänning utanför toleransområdet och UPS:en är förhindrad att gå in i begärt bypassläge.  
Laddeffekten reduceras Information Batteriets laddeffekt har reducerats. Ingången för denna funktionalitet aktiverades, eller så har inströmmen nått den maximala gränsen.
Laddare stängdes av p.g.a. hög batteritemperatur Varning Laddaren har stängts av på grund av hög batteritemperatur. Kontrollera batteritemperaturen.
Konfigurerad UPS-märkeffekt överstiger enhetens märkeffekt Kritisk Konfigurerad UPS-märkeffekt överstiger märkeffekten för enheten. Kontakta Schneider Electric.
Bekräfta förlorad redundans och/eller överför till tvingad statisk bypass Varning Knappen Växelriktare av har trycks in och användare måste bekräfta att redundansen förloras och/eller systemet övergår till tvingad statisk bypass. Bekräfta eller avbryt med hjälp av skärmen.
Styrpanel inaktiverad Varning Styrpanelen har inaktiverats av användare.  
Skärmkommunikation bruten – ansluten Varning Kommunikationslänk mellan skärm och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Skärmen är ansluten. Kontakta Schneider Electric.
Skärmkommunikation bruten – frånkopplad Varning Kommunikationslänk mellan skärm och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Skärmen är frånkopplad. Kontakta Schneider Electric.
Skärmkommunikation ej autentiserad Varning Kommunikationslänk mellan skärm och systemstyrenhet (SLC) är inte autentiserad. Kontakta Schneider Electric.
Nödstoppsbrytare aktiverad Kritisk En nödstoppsbrytare (EPO) är aktiverad. Inaktivera nödstoppsbrytaren.
Extern batteriövervakning identifierade ett fel Varning Ingångskontakten indikerar att extern batteriövervakning identifierade ett fel.  
Övervakning av extern energilagring: Större larm Kritisk Ingångskontakten indikerar att den externa energilagringsövervakningen har detekterat ett större larm. Kontakta Schneider Electric.
Övervakning av extern energilagring: Mindre larm Varning Ingångskontakten indikerar att den externa energilagringsövervakningen har detekterat ett mindre larm. Kontakta Schneider Electric.
Extern signal stänger av laddaren: aktiverad Varning Ingångskontakten för avstängd laddare är aktiverad. Kontakta Schneider Electric.
Inbyggd programvara i parallella UPS-enheter är inte identisk Varning Inbyggd programvara i parallella UPS-enheter är inte identisk. Uppdatera alla UPS-enheter i parallellsystemet till samma version av inbyggd programvara (firmware).
Allmän parallell systemhändelse Kritisk Parallellsystemet är inte korrekt konfigurerat eller fungerar inte korrekt. Kontakta Schneider Electric.
Generator försörjer UPS Information Ingångskontakt indikerar att generatorn försörjer UPS:en.  
Kortslutning identifierad Varning Ingångskontakt indikerar att ett jordledningsfel har upptäckts. Kontakta Schneider Electric.
Hög batteritemperatur Varning Batteritemperaturen är över larminställningen. Kontrollera batteritemperaturen. En hög temperatur kan minska batteritiden.
Avstängning hög batteritemperatur Kritisk Energilagringsövervakningen har upptäckt en batteritemperatur över avstängningsgränsen. Kontrollera batteritemperaturen.
Högeffektivitetsläge inaktiverat Information Högeffektivitetsläget är inaktiverat från en ingångskontakt.  
Tröskelvärdet för hög luftfuktighet har överskridits hos extern sensor Varning Tröskelvärdet för hög luftfuktighet har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
Tröskelvärdet för hög temperatur har överskridits hos extern sensor Varning Tröskelvärdet för hög temperatur har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
IMB stängd i parallellsystem med MBB Varning Intern underhållsbrytare IMB har stängts i parallellsystem med underhållsbypassbrytare MBB.  
IMB redundant övervakning fungerar inte som avsett Varning De två redundanta AUX-omkopplarna för den interna underhållsbrytaren IMB rapporterar inte samma status. Kontrollera kablarna för AUX-omkopplaren på den interna underhållsbrytaren IMB.
Ofullständig batteristräng identifierad Varning Ofullständig batteristräng identifierad. Lägg till saknade batterimoduler.
Felaktig 3-ledarkonfiguration detekterad Kritisk Det är ej tillåtet att köra UPS i ett 3-ledarsystem med den konfigurerade UPS-systemspänningen. Kontakta Schneider Electric.
Felaktig konfiguration av batteriövervakningen (BMC) identifierad Varning Felaktig konfiguration av batteriövervakningen (BMC) identifierad. Kontrollera att batteriövervakningens (BMC) adress-ID:er har tilldelats korrekt och att det konfigurerade antalet modulära batteriskåp motsvarar vad som är installerat.
Felaktig systemspänningskonfiguration identifierad Kritisk Den konfigurerade UPS-systemspänningen ligger inte inom det tillåtna intervallet. Kontakta Schneider Electric.
Felaktigt UPS-basmodellnummer identifierat Kritisk UPS-basmodellnumret stämmer inte med den installerade skåptypen, kraftmodultypen och/eller statisk bypassomkopplingsmodul (SBS). Kontakta Schneider Electric.
Felaktigt UPS-modellnummer identifierat Kritisk UPS-modellnumret överensstämmer inte med UPS-basmodellnumret. Kontakta Schneider Electric.
Ingångsfrekvens utanför toleransområdet Varning Ingångsfrekvens utanför toleransområdet. Kontrollera ingångsfrekvens och inställningen för ingångsfrekvensen.
Ingångsfas saknas Varning Ingången saknar en fas. Kontrollera ingång. Kontakta Schneider Electric.
Inkommande fasföljd felaktig Varning Fasföljden på ingången är felaktig. Kontrollera ingång. Kontakta Schneider Electric.
Ingångsspänning utanför toleransområdet Varning Ingångsspänning utanför toleransområdet.  
Redundans för intern effektmodul förlorad Varning Den konfigurerade interna kraftmodulredundansen går förlorad eftersom det inte finns tillräckligt med kraftmoduler tillgängliga. Lägg till fler kraftmoduler.
Växelriktaren är avstängd p.g.a. en begäran av användaren Varning Växelriktaren är avstängd p.g.a. en begäran av användaren.  
Växelriktarens utgång är inte i fas med bypassingången Varning UPS:ens växelriktarutgång är inte i fas med bypassingången.  
Last för UPS överskrider varningsnivån Varning Last för UPS:en har överskridit varningsnivån. Minska systemlasten.
Förlorat kommunikation med extern sensor Kritisk Tappat kontakten med det lokala nätverksgränssnittet till den integrerade miljöövervakningen. Kontrollera miljön.
Låg batteritemperatur Varning Batteritemperaturen är under larminställningen.  
Tröskelvärdet för låg luftfuktighet har överskridits hos extern sensor Varning Tröskelvärdet för låg luftfuktighet har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
Tröskelvärdet för låg temperatur har överskridits hos extern sensor Varning Tröskelvärdet för låg temperatur har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
Tröskelvärdet för max luftfuktighet har överskridits hos extern sensor Kritisk Tröskelvärdet för max luftfuktighet har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
Tröskelvärdet för max temperatur har överskridits hos extern sensor Kritisk Tröskelvärdet för max temperatur har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
MBB redundant övervakning fungerar inte som avsett Varning De två redundanta AUX-omkopplarna för underhållsbypassbrytaren MBB rapporterar inte samma status. Kontrollera AUX-omkopplarkablarna på underhållsbypassbrytaren MBB.
Tröskelvärdet för lägsta luftfuktighet har överskridits hos extern sensor Kritisk Tröskelvärdet för lägsta luftfuktighet har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
Tröskelvärdet för lägsta temperatur har överskridits hos extern sensor Kritisk Tröskelvärdet för lägsta temperatur har överskridits hos externt placerad sensor. Kontrollera miljön.
Olika batterimärken på strängnivå identifierade Varning Batterimodulerna på strängen är inte av samma märke. Se till att batterimoduler i en sträng är av samma märke.
Systemet har detekterat blandade batterityper/artikelnummer Varning Systemet har detekterat blandade batterityper/artikelnummer. Se till att alla installerade batterimoduler har samma kommersiella referens.
Blandad batterilösning identifierad Varning UPS:en är konfigurerad för en klassisk batterilösning men en eller flera batterimoduler har upptäckts. Se till att inga batterimoduler är installerade.
Modulär batteribrytare öppen Varning Modulär batteribrytare är öppen.  
Kommersiell referens modulärt batteriskåp okänd Varning Typbeteckningen för det modulära batteriskåpet är okänd. Kontakta Schneider Electric.
Säkring modulärt batteriskåp trasig Varning Säkring modulärt batteriskåp trasig. Kontakta Schneider Electric.
DC-relä för modulärt batteri öppet Varning DC-relä för modulärt batteri öppet.  
Modulär batteristrängstemperatur utanför toleransområdet Varning Modulär batteristrängstemperatur är utanför toleransområdet.  
Modulär batteritemperatur utanför toleransområdet Varning Modulär batteritemperatur är utanför toleransområdet.  
Flera NTP-serveranslutningar aktiverade Varning Flera NTP-serveranslutningar är aktiverade. Inaktivera NTP-tjänst.
Neutral förskjutning identifierad Varning Neutral förskjutning identifierad.  
NMC-kommunikation förlorad – ansluten Varning Kommunikationslänk mellan nätverkskort (NMC) och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Nätverkskortet (NMC) är anslutet. Kontakta Schneider Electric.
NMC-kommunikation förlorad – frånkopplad Varning Kommunikationslänk mellan nätverkskort (NMC) och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Nätverkskortet (NMC) är frånkopplat. Kontakta Schneider Electric.
NMC-kommunikation inte autentiserad Varning Kommunikationslänk mellan nätverkskort (NMC) och systemstyrenhet (SLC) är inte autentiserad. Kontakta Schneider Electric.
Inbyggd programvara i NMC inkompatibel Varning Den inbyggda programvaruversionen i nätverkskortet (NMC) är inkompatibel. Kontakta Schneider Electric.
Ingen kraftmodul tillgänglig Varning Ingen kraftmodul tillgänglig.  
Inget SBS tillgängligt Varning Ingen statisk bypassomkopplarmodul (SBS) finns.  
Otillräckligt antal UPS-enheter redo för att slå på växelriktaren Varning En eller flera parallella UPS-enheter har uppmanats att slå på växelriktaren men otillräckligt antal UPS-enheter är redo för att systemet ska gå in i växelriktardrift. Slå på växelriktaren för fler UPS-enheter och/eller kontrollera inställningen ”Minsta antal parallella UPS-enheter som krävs för att mata lasten”.
Utgående frekvens utanför toleransområdet Varning Utgående frekvens är utanför toleransområdet. Kontrollera utgående frekvens och inställning för utfrekvens.
Utgående spänning utanför toleransområdet Varning Utgångsspänning är utanför toleransområdet.  
Överbelastning i UPS p.g.a. hög omgivningstemperatur Varning Lasten överstiger den nominella UPS-kapaciteten när den körs i hög omgivningstemperatur. Minska systemlasten eller omgivningstemperaturen.
Överbelastning eller kortslutning i UPS Varning Lasten överstiger 100 % av den nominella kapaciteten, eller så finns det en kortslutning på utgången. Minska systemlasten eller leta efter utgångskortslutningen.
Parallell kommunikation via PBUS-kabel 1 bruten Varning PBUS-kabel 1 kan vara skadad. Byt ut PBUS-kabel 1.
Parallell kommunikation via PBUS-kabel 2 bruten Varning PBUS-kabel 2 kan vara skadad. Byt ut PBUS-kabel 2.
Parallellt blandat driftläge Varning En eller flera parallella UPS-enheter körs på batteridrift medan andra körs i normal drift.  
Parallell redundans förlorad Varning Den konfigurerade parallella redundansen är bruten, antingen på grund av att utgångslasten är för hög eller för att det inte finns tillräckligt med parallella UPS-enheter tillgängliga. Minska systemlasten eller lägg till fler parallella UPS-enheter.
Parallellenhet inte tillgänglig Varning UPS kan inte kommunicera med parallell UPS. UPS-enheten kan ha stängts av eller så kan PBUS-kablarna vara skadade. Kontakta Schneider Electric.
PMC-kommunikation bruten – ansluten Varning Kommunikationslänk mellan kraftmodulstyrenhet (PMC) och enhetsstyrenhet (UC) är bruten. Kraftmodulstyrenhet (PMC) är ansluten. Kontakta Schneider Electric.
PMC-kommunikation bruten – frånkopplad Varning Kommunikationslänk mellan kraftmodulstyrenhet (PMC) och enhetsstyrenhet (UC) är bruten. Kraftmodulstyrenheten (PMC) är frånkopplad. Kontakta Schneider Electric.
PMC-kommunikation inte autentiserad Varning Kommunikationslänk mellan kraftmodulstyrenhet (PMC) och enhetsstyrenhet (UC) är inte autentiserad. Kontakta Schneider Electric.
Effektmodul inaktiverad Varning Kraftmodulen är inaktiverad.  
Effektmodul fläkten fungerar inte Varning Kraftmodulen har en eller flera fläktar som inte fungerar. Fläktredundans är bruten. Kontakta Schneider Electric.
Hög intemperatur till effektmodulen Varning Kraftmodulens intemperatur är hög.  
Intemperatur till effektmodulen är utanför toleransområdet Varning Intemperatur till kraftmodulen utanför toleransområdet.  
Effektmodulen fungerar inte Varning Effektmodulen fungerar inte. Byt ut kraftmodulen eller kontakta Schneider Electric.
Effektmodul överhettad Kritisk Effektmodulens temperatur överskrider kritisk nivå.  
Effektmodulövervakningen identifierade ett fel Kritisk Effektmodulövervakningen identifierade ett fel. Kontakta Schneider Electric.
Temperaturvarning effektmodul Varning Effektmodulens temperatur överskrider varningsnivå.  
Produkten har inte registrerats Information UPS-enheter har inte registrerats. Registrera produkten.
RIMB redundant övervakning fungerar inte som avsett Varning De två redundanta AUX-omkopplarna för den externt placerade interna underhållsbrytaren RIMB rapporterar inte samma status. Kontrollera kablarna för AUX-omkopplaren på den externt placerade interna underhållsbrytaren RIMB.
SBS-modul inaktiverad Varning Den statiska bypassomkopplarmodulen (SBS) har inaktiverats av användare.  
SBS-märkeffekt lägre än konfigurerad UPS-märkeffekt Varning Märkeffekten för statisk bypassomkopplare (SBS) är lägre än den konfigurerade UPS-märkeffekten. UPS-märkeffekten har reducerats för att matcha den statiska bypassomkopplarmodulens märkeffekt (SBS).  
SBSC-kommunikationen bruten – ansluten Varning Kommunikationslänk mellan den statiska bypassomkopplarmodulen (SBSC) och enhetsstyrenhet (UC) är bruten. Styrenheten för den statiska bypassomkopplarmodulen (SBSC) är ansluten. Kontakta Schneider Electric.
SBSC-kommunikationen bruten – frånkopplad Varning Kommunikationslänk mellan den statiska bypassomkopplarmodulen (SBSC) och enhetsstyrenhet (UC) är bruten. Den statiska bypassomkopplarmodulen (SBSC) är frånkopplad. Kontakta Schneider Electric.
SBSC-kommunikation inte autentiserad Varning Kommunikationslänk mellan den statiska bypassomkopplarmodulen (SBSC) och enhetsstyrenhet (UC) är inte autentiserad. Kontakta Schneider Electric.
Inställningsfil inte godkänd Varning Inställningsfilen är inte giltig eller så är den inte avsedd för denna UPS.  
SLC i styrenhetens låda fungerar inte som den ska Kritisk Systemnivåkontrollen (SLC) i styrenhetens låda fungerar inte som den ska. Kontakta Schneider Electric.
Fläkten i den statiska bypassen fungerar inte Varning Den statiska bypassomkopplarmodulen (SBS) har en eller flera fläktar som inte fungerar. Fläktredundans är bruten. Kontakta Schneider Electric.
Statiska bypassomkopplaren är inte aktiv Kritisk Statiska bypassomkopplaren fungerar inte. UPS-enheten hindras från att gå in i statisk bypassdrift. Kontakta Schneider Electric.
Varning hos den statiska bypassomkopplaren Varning Den statiska bypassomkopplaren behöver en teknisk kontroll men fungerar fortfarande fullt ut. Kontakta Schneider Electric.
Synkronisering inte tillgänglig – systemet är frikopplat Varning UPS-enheten kan inte synkronisera till bypassingången, extern källa eller parallellsystem.  
Systemet låst i bypassdrift Kritisk Systemet är låst i bypassdrift. Systemet har växlat mellan växelriktarens drift och bypassdrift fler än 10 gånger inom 75 sekunder. Tryck på knappen Växelriktare PÅ för att överföra tillbaka till normal drift.
Systemdriftsläge – tvingad statisk bypass Kritisk Systemet är i bypass som svar på en kritisk händelse eller en förfrågan om avstängning av växelriktaren.  
Systemdriftsläge – underhållsbypass Varning Systemlasten matas genom underhållsbypassbrytaren (MBB).  
Systemdriftsläge – av Kritisk Systemutgång är avstängt.  
Systemdriftsläge – begärd statisk bypass Varning Systemet är i bypass som svar på UPS-frontpanelen eller ett användarinitierat programvarukommando, vanligtvis för underhåll.  
Systemdriftsläge – statisk bypass standby Kritisk Systemet är i statisk bypass-standbydrift som svar på en kritisk händelse eller en begäran om växelriktarens avstängning.  
En teknisk kontroll rekommenderas Information Produkten och dess batterier måste kontrolleras eftersom förebyggande underhåll rekommenderas. Kontakta Schneider Electric.
Temperaturen i ingångs- och/eller utgångstransformatorn är för hög Varning Temperaturen i ingångs- och/eller utgångstransformatorn är för hög. Kontrollera temperaturen i ingångs- och/eller utgångstransformatorn.
UC-kommunikation bruten – ansluten Varning Kommunikationslänk mellan enhetsstyrenhet och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Enhetsstyrenheten (UC) är ansluten. Kontakta Schneider Electric.
UC-kommunikation bruten – frånkopplad Varning Kommunikationslänk mellan enhetsstyrenhet och systemstyrenhet (SLC) är bruten. Enhetsstyrenheten (UC) är frånkopplad. Kontakta Schneider Electric.
UC-kommunikation inte autentiserad Varning Kommunikationslänk mellan enhetsstyrenhet och systemstyrenhet (SLC) är inte autentiserad. Kontakta Schneider Electric.
UC i styrenhetens låda fungerar inte som den ska Kritisk Enhetskontrollen (UC) i styrenhetens låda fungerar inte som den ska. Kontakta Schneider Electric.
Skåptyp för kraftmoduler som inte stöds är identifierad Kritisk Den upptäckta UPS-krafskåpstypen stöds inte av den aktuella UPS-kraftkonfigurationen. Kontakta Schneider Electric.
Kraftmodultyp som inte stöds identifierad Kritisk Den upptäckta kraftmodultypen stöds inte av den aktuella UPS-kraftkonfigurationen. Kontakta Schneider Electric.
SBS-modultyp som inte stöds identifierad Kritisk Den upptäckta statiska bypassbrytarmodulen (SBS) stöds inte av den aktuella UPS-kraftkonfigurationen. Kontakta Schneider Electric.
UOB redundant övervakning fungerar inte som avsett Varning De två redundanta AUX-omkopplarna för enhetsutgångsbrytaren UOB rapporterar inte samma status. Kontrollera AUX-omkopplarens kablar på enhetsutgångsbrytaren UOB.
UPS låst i statiskt bypassläge: aktiverad Varning Ingångskontakt för UPS som är låst i statiskt bypasssläge har aktiverats.  
UPS-driftläge – batteri Varning I batteridrift som svar på ett strömproblem eller på grund av en överföring från eConversion.  
UPS-driftläge – batteritest Information I batteridrift som svar på ett test av batteriernas prestanda.  
UPS-driftläge – tvingad statisk bypass Kritisk UPS-enheten är i tvingad statisk bypass. Kontrollera aktiva larm och händelselogg för att få information om varför UPS-enheten tvingats in i statisk bypass.
UPS-driftläge – växelriktare standby Information UPS-enheten är redo att gå in i batteridrift men väntar på tillstånd från systemet. UPS-utgång är avstängd.  
UPS-driftläge – underhållsbypass Varning UPS-lasten matas genom underhållsbypassbrytare (MBB).  
UPS-driftläge – av Kritisk UPSen är avstängd.  
UPS-driftläge – begärd statisk bypass Varning UPS:en är i bypass som svar på UPS-frontpanelen eller ett användarinitierat programvarukommando, vanligtvis för underhåll.  
UPS-driftläge – statisk bypass standby Varning UPS-enheten är redo att gå in i statisk bypass men väntar på tillstånd från systemet. UPS-utgång är avstängd.  
UPS-utgångslasten är för låg för att tillåta eConversion Information UPS-utgångslasten är för låg för att tillåta eConversion. Öka UPS-utgångslasten eller inaktivera eConversion.
UPS-övervakning upptäckte ett fel Kritisk UPS-övervakning upptäckte ett fel. Kontakta Schneider Electric.
Användardefinierad ingång 1 aktiverad Information Användardefinierad ingång 1 är aktiverad.  
Användardefinierad ingång 2 aktiverad Information Användardefinierad ingång 2 är aktiverad.  
Garantin är på väg att utgå Information Produkten är nära slutet av garantiperioden. Kontakta Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?