990-5910F-031

UPS-lägen

eConversion-läge

eConversion erbjuder en kombination av maximalt skydd och högsta möjliga effektivitet som gör det möjligt att minska UPS-enhetens elkonsumtion med en faktor av tre, jämfört med dubbel konvertering. eConversion är nu det allmänt rekommenderade driftläget och är som standard aktiverat i UPS:en. Det kan dock inaktiveras via menyn på skärmen. När eConversion är aktiverat kan det ställas in så att det alltid är aktivt eller att det aktiveras enligt ett schema som konfigureras via menyn på skärmen.

I eConversion försörjer UPS-systemet den aktiva delen av lasten genom den statiska bypassen, förutsatt att huvudmatningen ligger inom toleransgränsen. Växelriktaren fortsätter att köras parallellt så att UPS-ingångseffektfaktorn bibehålls nära, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-ingångsströmmen. Vid ett nätavbrott bibehåller växelriktaren den utgående spänningen och ger en oavbruten överföring från eConversion till dubbel konvertering. Batterierna laddas när UPS:en är i eConversion-läge och dessutom tillhandahålls harmonics-kompensator.

eConversion-läget kan användas för Galaxy VS UPS under följande omständigheter:

  • Lasten på UPS:en är minst 5 %.

  • Spänningsfluktuationen är ≤10 % jämfört med nominell spänning (justerbar inställning från 3 % till 10 %).

  • THDU är ≤5 %.

Om de här villkoren inte uppfylls övergår UPS:en till dubbel konvertering och återgår till eConversion när villkoren möts igen.

OBS: När ändringar i eConversion-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.
OBS: Om en generator används och frekvensfluktuationer förekommer (vanligtvis på grund av nedskärning) rekommenderas det att konfigurera en ingångskontakt för att inaktivera högeffektivitetslägen medan generatorn är igång.
OBS: Om extern synkronisering krävs rekommenderas det generellt att inaktiva eConversion.

Dubbel konvertering (normal drift)

UPS:en strömförsörjer lasten med konditionerad ström. I dubbelkonverteringsläget skapas en perfekt sinusvåg permanent vid systemets utgång, men funktionen använder också mer elektricitet.

Batteridrift

När huvudmatningen bryts, övergår UPS:en till batteridrift och lasten försörjs då med konditionerad ström från likströmskällan.

Begärd statisk bypassdrift
för UPS-lägen

UPS:en kan övergå till begärd statisk bypassdrift efter ett kommando via displayen. Vid begärd statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras övergår UPS:en till dubbel konvertering (normaldrift) eller tvingad statisk bypassdrift. Om huvudmatningen bryts under begärd statisk bypassdrift, övergår UPS:en till batteridrift.

Tvingad statisk bypassdrift
för UPS-lägen

UPS:en är i tvingad statisk bypassdrift efter kommando via UPS:en eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS:en. Vid tvingad statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS:en är i tvingad statisk bypassdrift.

Intern underhållsbypassdrift via interna underhållsbrytaren (IMB).

När den interna underhållsbrytaren (IMB) sluts, övergår UPS:en till intern bypassdrift. Lasten försörjs med okonditionerad ström från bypasskällan. Kraftmodulerna, den statiska bypassomkopplarmodulen och kontrollenheten kan servas under intern bypassdrift via den interna underhållsbrytaren (IMB). Den interna underhållsbrytaren (IMB) kan endast användas i singelsystem samt i förenklade 1+1 parallellsystem som saknar extern underhållsbypassbrytare.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är i intern bypassdrift.

Extern bypassdrift via underhållsbypassbrytaren (MBB).

När underhållsbypassbrytaren (MBB) sluts i den externa bypasspanelen/-skåpet eller eventuella tredjepartsbrytaren, övergår UPS:en till extern bypassdrift. Lasten försörjs med okonditionerad ström från bypasskällan. Alla delar av UPS:en kan servas och ersättas under extern bypassdrift via underhållsbypassbrytaren (MBB).

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är i extern bypassdrift.

Statisk bypass-standbydrift

Statisk bypass standby är endast tillämplig på en individuell UPS-enhet i ett parallellsystem. UPS-enheten går in i statisk bypass standby-drift om UPS-enheten hindras från att gå in i tvingad statisk bypass-standbydrift och de andra UPS-enheterna i parallellsystemet kan försörja lasten. I statisk bypass-standby är utgången från den specifika UPS-enheten avstängd. UPS-enheten övergår automatiskt till det önskade driftläget när det är möjligt.

OBS: Om de andra UPS-enheterna inte kan stödja lasten, övergår parallellsystemet till tvingad statisk bypassdrift. UPS:en i statisk bypassdrift övergår sedan till tvingad statisk bypass-standbydrift.

Batteritestläge

UPS:en är i batteritestläge när den utför ett batterisjälvtest eller en kalibrering av backuptiden.

OBS: Batteritestet avbryts om nätavbrott uppstår eller om det finns ett kritiskt larm, och UPS:en återgår till normal drift när nätet återkommit.

ECO-läge
för UPS-lägen

I ECO-läge använder UPS:en begärd statisk bypass för att försörja lasten, förutsatt att strömkvaliteten ligger inom toleransgränsen. Om ett fel detekteras (avviker från förinställda min/max spänningsnivåer, strömavbrott m.m.) kommer UPS-enheten att övergå till dubbel konvertering (normaldrift) eller tvingad statisk bypass. Beroende på förhållandena för överföringen kan ett minimalt avbrott i lastförsörjningen inträffa (upp till 10 ms). Batterierna laddas när UPS:en är i ECO-läge. Den främsta fördelen med ECO-läget är elkonsumtionen blir lägre jämfört med dubbel konvertering.

OBS: När ändringar i ECO-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS:er i parallellsystemet.

OFF-läge
för UPS-läge

UPS:en strömförsörjer inte lasten. Batterierna är laddade och displayen är på.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?