990-6161A-004

De sidste installationstrin

Brug valgfrit seismisk sæt GVSOPT016 til denne procedure.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
 • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
 • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
 • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
 • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
 • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
 • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller 3 dage mellem installation af batterierne og opstart af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Hvis det ikke allerede er gjort, skal du sænke de forreste og bagerste nivelleringsfødder på det modulære batteriskab med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte det modulære batteriskab i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 2. Kun ved seismisk forankring:
  1. Fjern M8-boltene fra forsiden af det modulære batteriskab.
  2. Installer det forreste forankringsbeslag på det modulære batteriskab med de medfølgende M8-bolte.
  3. Fastgør det forreste forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø13 mm. Minimumskrav er M12-klassificeret 8,8-hardware.
 3. Monter de angivne plader og dæksler igen.
 4. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
 5. Skub batterimodulerne ind på pladserne. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op. Installer altid en komplet batteristreng (fire batterimoduler) på hver hylde.
 6. Skub håndtaget på batterimodulet ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
 7. Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulet.

  Batterimodulet set forfra

 8. Kun ved seismisk forankring: Fjern den smalle plade fra bunden af det nederste batteridæksel, og monter det nederste batteridæksel igen.
  BEMÆRK: Når du monterer det nederste batteridæksel igen, skal du være opmærksom på, at skruerne i bunden skal installeres i de to midterste huller nu. Brug de to M6-skruer fra det valgfrie seismiske sæt GVSOPT016.
 9. Sæt batteridækslerne på igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?