990-91262C-023

Endelig installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminaler.
 • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan føre til elektrisk støt. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold (gjelder kun dersom utstyr og eksterne batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på før du installerer batteriene. Tiden mellom batteriinstallasjon og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 1. Installer de angitte dekslene (først A og deretter B). Det kan være nødvendig å kople fra Class 2/SELV-signalkablene mens du monterer dekslene. Fest Class 2/SELV-signalkablene til broene på dekslene.
 2. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på UPSen med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt på kabinettet etter at nivelleringsfoten har blitt senket.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 3. Kun for seismisk forankring: Fest det fremre forankringsbeslaget på UPSen og til gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for gulvtypen. Hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø13 mm. Minimumskravet er 8.8-maskinvare i M12-klasse.
 4. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
 5. Skyv batterimodulene inn i sporet. Fyll hyllene fra bunnen og oppover. Installer alltid en komplett batteristreng (fire batterimoduler) på hver hylle.
 6. Drei batterimodulhåndtaket på batterimodulene ned og fest håndtaket til hyllen med den medfølgende skruen.
 7. Kople batteriterminalene til fremsiden av batterimodulene.
 8. Sett batteridekselet på UPSen igjen.
 9. Sett frontdøren på igjen.
 10. Kople til de to signalkablene fra displayet igjen. Fest signalkablene med kabelstrips i øvre venstre hjørne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?