990-5910F-025

Tryby pracy UPS

Tryb eConversion

Tryb eConversion oferuje połączenie maksymalnej ochrony i najwyższej wydajności, co pozwala trzykrotnie ograniczyć ilość energii elektrycznej pobieranej przez zasilacz UPS w porównaniu z trybem podwójnej konwersji. Tryb eConversion jest zalecanym trybem pracy i jest domyślnie włączony. Można go wyłączyć w menu wyświetlacza. Tryb eConversion można włączyć na stałe lub skonfigurować harmonogram działania w menu wyświetlacza.

W trybie eConversion zasilacz UPS dostarcza aktywną część obciążenia poprzez obejście statyczne tak długo, jak główne źródło zasilania pozostaje w zakresie tolerancji. Falownik jest włączony równolegle, aby wejściowy współczynnik mocy zasilacza UPS był utrzymywany na poziomie jedności, niezależnie od poziomu obciążenia, ponieważ bierna część obciążenia jest znacznie zmniejszona w prądzie wejściowym zasilacza UPS. W razie przerwy w dostawie z głównego źródła zasilania, falownik utrzymuje napięcie wyjściowe, aby umożliwić bezprzerwowe przejście z trybu eConversion do trybu podwójnej konwersji Podczas pracy w trybie eConversion baterie są ładowane oraz dostępna jest kompensacja harmonicznych.

Trybu eConversion można używać w zasilaczu UPS Galaxy VS w następujących warunkach:

  • Obciążenie zasilacza UPS wynosi minimum 5%.

  • Wahania napięcia wynoszą ≤10% w stosunku do napięcia znamionowego (ustawienie można regulować od 3% do 10%).

  • THDU wynosi ≤5%.

Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, zasilacz UPS przejdzie w tryb podwójnej konwersji. Wróci do trybu eConversion, gdy warunki zostaną ponownie spełnione.

UWAGA: Po dokonaniu zmian w ustawieniach trybu eConversion w jednym z zasilaczy pracujących w układzie równoległym, ustawienia zostaną zmienione we wszystkich zasilaczach UPS pracujących w tym układzie.
UWAGA: Jeśli podczas pracy z generatora występują zmiany w częstotliwości (zwykle wskutek spadku mocy), zaleca się konfigurację styku wejściowego w celu wyłączenia trybu wysokiej wydajności podczas używania generatora.
UWAGA: Jeśli wymagana jest synchronizacja zewnętrzna, generalnie zaleca się wyłączenie trybu eConversion.

Podwójna konwersja (normalny tryb pracy)

Zasilacz UPS dostarcza stabilizowanego zasilania do obciążenia. Tryb podwójnej konwersji trwale tworzy idealną sinusoidę na wyjściu systemu, ale ten tryb pracy zużywa też więcej energii.

Praca bateryjna

W przypadku awarii głównego źródła zasilania zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy bateryjnej i dostarcza stabilizowane zasilanie ze źródła DC do obciążenia.

Żądane obejście statyczne
dla trybów pracy UPS

Po wybraniu polecenia na wyświetlaczu zasilacz UPS może przejść w żądany tryb obejścia statycznego. Podczas żądanej pracy w trybie obejścia statycznego obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie, zasilacz UPS przejdzie w tryb podwójnej konwersji (normalny tryb pracy) lub w wymuszony tryb obejścia statycznego. Jeśli podczas pracy w żądanym trybie obejścia statycznego wystąpi przerwa w zasilaniu z sieci elektrycznej/zasilającej, zasilacz UPS przejdzie na tryb pracy bateryjnej.

Wymuszone obejście statyczne
dla trybów pracy UPS

Zasilacz UPS pracuje w trybie wymuszonego obejścia statycznego po wybraniu polecenia w zasilaczu UPS lub naciśnięciu przez użytkownika przycisku OFF falownika w zasilaczu UPS. Podczas wymuszonej pracy w trybie obejścia statycznego obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy system jest w trybie wymuszonego obejścia statycznego.

Wewnętrzna praca w trybie obejścia serwisowego poprzez wewnętrzny wyłącznik serwisowy IMB

Gdy wewnętrzny wyłącznik serwisowy IMB jest zamknięty, zasilacz UPS przechodzi w trym pracy z obejściem serwisowym. Zasilanie obciążenia jest dostarczane bezpośrednio ze źródła obejścia. Konserwację i wymianę można przeprowadzać na modułach zasilania, module przełącznika obejścia statycznego i skrzynce kontrolnej podczas pracy w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego poprzez wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB. Wewnętrznego wyłącznika obejścia serwisowego IMB można używać tylko w pojedynczych systemach i uproszczonych układach równoległych 1+1 bez zewnętrznego wyłącznika obejścia serwisowego.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy zasilacz UPS jest w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego.

Tryb zewnętrznego obejścia serwisowego poprzez wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).

Gdy wyłącznik obejścia serwisowego (MBB) jest zamknięty w panelu/szafie zewnętrznego obejścia serwisowego lub rozdzielnicy innej firmy, system UPS przechodzi w tryb obejścia serwisowego. Zasilanie obciążenia jest dostarczane bezpośrednio ze źródła obejścia. Konserwację i wymianę można wykonywać na całym zasilaczu UPS podczas pracy w trybie zewnętrznego obejścia serwisowego poprzez wyłącznik obejścia serwisowego MBB.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy zasilacz UPS jest w trybie zewnętrznego obejścia serwisowego.

Tryb pracy obejścia statycznego w stanie czuwania

Tryb pracy obejścia statycznego w stanie czuwania jest dostępny dla UPS pracującego w systemie równoległym. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy obejścia statycznego w stanie czuwania, gdy nie może przejść w tryb wymuszonego obejścia statycznego, a pozostałe jednostki w układzie równoległym są w stanie utrzymywać obciążenie. W tym trybie wyjście danego zasilacza UPS jest rozłączone. UPS automatycznie przejdzie w preferowany tryb pracy, gdy będzie to możliwe.

UWAGA: Jeżeli pozostałe zasilacze UPS nie są w stanie utrzymywać obciążenia, układ równoległy przejdzie w tryb wymuszonego obejścia statycznego. Zasilacz UPS pracujący w trybie obejścia statycznego przejdzie wówczas w tryb wymuszonego obejścia statycznego.

Tryb testu baterii

Zasilacz UPS pracuje w trybie testu baterii, jeśli jest przeprowadzany auto-test baterii lub kalibracja czasu pracy.

UWAGA: Test baterii zostanie przerwany, jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu z głównego źródła zasilania lub alarm krytyczny. Zasilacz UPS wróci do normalnego trybu pracy po odzyskaniu zasilania z głównego źródła zasilania.

Tryb EKO
dla trybów pracy UPS

W trybie EKO zasilacz UPS używa żądanego obejścia statycznego do zasilania obciążenia dopóki parametry zasilania nie przekroczą zakresów tolerancji. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie (napięcie obejścia jest poza zakresem tolerancji, napięcie wyjściowe poza zakresem tolerancji, przerwa w zasilaniu itp.), zasilacz UPS przejdzie w tryb podwójnej konwersji (normalny tryb pracy) lub tryb wymuszonego obejścia statycznego. W zależności od warunków przejścia może wystąpić minimalna przerwa w dostarczaniu obciążenia (do 10 ms). Baterie są ładowane podczas pracy zasilacza UPS w trybie EKO. Główna zaleta trybu EKO polega na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w porównaniu z trybem podwójnej konwersji.

UWAGA: Po dokonaniu zmian ustawień trybu EKO w zasilaczu UPS połączonym równolegle, zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich zasilaczach UPS z tego układu.

Tryb WYŁ.
dla trybu pracy UPS

Zasilacz UPS nie zasila obciążenia. Baterie są naładowane, a wyświetlacz jest włączony.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?