990-5910F-022

Modulaire batterijstreng vervangen of installeren

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
 • Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van gekwalificeerd personeel met kennis van batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegde personen uit de buurt van batterijen.
 • Gooi batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.
 • Batterijen niet openen, aanpassen of beschadigen. Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. Dit kan giftig zijn.
 • Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
 • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
 • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
 • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
 • Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT) voordat u deze procedure start.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
risico op beschadiging van apparatuur
 • Gebruik bij het vervangen of installeren van batterijmodules altijd hetzelfde type batterijmodule (dezelfde artikelreferentie) in het gehele UPS-systeem.
 • Vervang of installeer altijd een volledige batterijstreng (vier batterijmodules).
 • Wacht totdat het systeem klaar is om te worden opgestart voordat u batterijmodules in het systeem installeert. De tijd tussen het plaatsen van de batterijmodule en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
 • Als het UPS-systeem voor lange periode wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem ten minste elke maand 24 uur lang van stroom te voorzien. Hierdoor worden de geïnstalleerde batterijmodules opgeladen, waardoor onherstelbare schade door diepe ontlading wordt voorkomen.
 • Bewaar de batterijmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F).
 • Bewaar de batterijmodules in hun originele beschermende verpakking.
 • Batterijmodules die bij een temperatuur van -15 tot 25 °C (5 tot 77 °F) worden bewaard, moeten elke zes maanden worden opgeladen om schade door diepe ontlading te voorkomen. Batterijmodules die bij een temperatuur van meer dan 25 °C (77 °F) worden bewaard, moeten met kortere tussenpozen worden opgeladen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
LET OP
Risico belastingval
Batterijback-up is niet beschikbaar van een behuizing wanneer de batterijschakelaar (BB) op de behuizing in de open (UIT) positie staat.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 1. Zet de batterijschakelaar (BB) in de open (UIT) positie op de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing waar batterijmodules moeten worden vervangen of geïnstalleerd.
 2. Verwijder de batterijplaat van de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing.
 3. Een batterijmodule verwijderen:
  1. Koppel de batterijklemmen los van de voorkant van de batterijmodule.
  2. Verwijder de schroef van de handgreep van de batterijmodule en draai de handgreep naar boven.
  3. Trek de batterijmodule voorzichtig uit de sleuf. Verwijder altijd de volledige batterijstreng (vier batterijmodules).
 4. Een batterijmodule installeren:
  1. Duw de batterijmodule in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven. Installeer altijd een complete batterijstreng (vier batterijmodules).
  2. Draai de handgreep van de batterijmodule naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
  3. Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodule aan.
 5. Zie Status modulaire batterij weergeven om de juiste installatie van de batterijmodules te controleren.
 6. Plaats de batterijplaat terug op de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing.
 7. Zet de batterijschakelaar (BB) in de gesloten (AAN) positie op de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing.
 8. Alleen voor volledige vervanging van alle batterijmodules in het UPS-systeem: Selecteer Onderhoud > Batterijen vervangen om alle batterijgegevens te resetten (inclusief verouderingsfactor autonomie van batterij, levensduurtellers en batterijstatistieken).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?