990-5910F-022

Live Swap: Een vermogensmodule toevoegen, verwijderen en vervangen

OPMERKING: Deze UPS is ontworpen en geëvalueerd voor het vervangen van vermogensmodules in elke bedrijfsmodus Live Swap . Deze pagina bevat de instructies van de fabrikant voor het uitvoeren van Live Swap
OPMERKING: De invallende energie is <1,2 cal/cm2, indien de installatie en eerste ingebruikneming in overeenstemming met de productvoorschriften zijn uitgevoerd. De invallende energie wordt gemeten op een afstand van 200 mm (8 in) tot de voorkant van de behuizing.

DISCLAIMER:

 • Elektrische apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, bediend, gerepareerd, onderhouden en vervangen, of soortgelijk werk moet worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd, opgeleid, ervaren en bekwaam personeel dat over de nodige autorisaties (bijv. licenties, vergunningen of certificeringen) beschikt om dergelijk werk uit te voeren. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een manier die geen gevaar oplevert en gebruik makend van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 • De gebruiker moet erover waken dat de instructies en de gebruikershandleiding van de fabrikant en alle toepasselijke wetten, voorschriften, normen en richtlijnen worden nageleefd bij het gebruik van deze apparatuur en het uitvoeren van werkzaamheden, of wanneer werkzaamheden aan of nabij elektrische apparatuur worden toegestaan.

 • Noch Schneider Electric, noch een van haar dochterondernemingen is aansprakelijk voor claims, kosten, verliezen, schade, overlijden of letsel als gevolg van onjuist gebruik van deze apparatuur of het niet naleven van een van de bovenstaande vereisten.

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Controleer of het Live Swap -label aanwezig is op de UPS.
 • Als op de UPS geen Live Swap -label aanwezig is, neem dan contact op met Schneider Electric om de vermogensmodule te laten vervangen.
 • Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg de richtlijnen voor veilig werken met elektriciteit.
 • Tijdens deze procedure mogen zich geen personen achter de UPS bevinden.
 • Het aanbrengen en verwijderen van vermogensmodules mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met kennis van elektrische werkzaamheden en de bijbehorende voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegde personen uit de buurt.
 • Voor deze procedure moet de deur aan de voorkant worden geopend. Alle andere deuren en dekplaten moeten tijdens deze procedure dicht en afgesloten blijven.
 • Controleer vóór de uitvoering van deze procedure of de UPS beveiligd is tegen bewegingen.
 • Zet deze procedure niet voort wanneer u merkt dat het onderhoud of de installatie niet correct is.
 • Installeer geen vermogensmodules die per ongeluk gevallen, gebroken, nat geworden, verontreinigd, besmet of anderszins beschadigd zijn.
 • Installeer geen vermogensmodules waarvan u de bedrijfsstatus niet kent.
 • Blijf tijdens de inschakeling van het systeem op een minimumafstand van 200 mm (8 in) tot de voorkant van de behuizing.
 • Gebruik geen gereedschappen in de lege sleuf van de vermogensmodule.
 • Steek uw handen niet in de lege sleuf van de vermogensmodule.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
risico op beschadiging van apparatuur
 • Bewaar de vermogensmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F), 10-80% niet-condenserend vocht.
 • Sla de vermogensmodules op in hun originele beschermende verpakking.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
VOORZICHTIG
Zware belasting
Vermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.
 • Een vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
 • Een vermogensmodule van 50 kW weegt 38 kg (84 lbs).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING:
 • Controleer of de resterende vermogensmodules de belasting kunnen ondersteunen, voordat u een vermogensmodule uit de UPS verwijdert.

 • Het verhogen of verlagen van het aantal geïnstalleerde vermogensmodules in de UPS is alleen mogelijk bij de schaalbare UPS-modellen (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS of GVSUPS25K75FS). Controleer of de installatie de juiste grootte heeft voor de verhoging van het nominale vermogen, voordat u meer vermogensmodules in de UPS installeert. Een verkeerde dimensionering van de installatie kan overbelasting van de installatie veroorzaken. Zie de installatiehandleiding voor vereisten met betrekking tot stroomopwaartse en stroomafwaartse beveiliging, kabeldoorsneden etc.

 • Bij alle niet-schaalbare UPS-modellen kan alleen vervanging van reeds aanwezige vermogensmodules worden uitgevoerd.

OPMERKING: De procedure toont een vermogensmodule die horizontaal in de UPS is geïnstalleerd. De procedure is hetzelfde voor vermogensmodules die verticaal in de UPS zijn geïnstalleerd.
 1. Een vermogensmodule verwijderen:
  1. Verwijder de schroeven en druk op de ontgrendelingsknop.
  2. Trek de vermogensmodule voor de helft naar buiten. Een vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de vermogensmodule helemaal naar buiten kan worden getrokken.
  3. Maak de vergrendeling los door op de ontgrendelingsknop aan beide kanten van de vermogensmodule te drukken en verwijder de vermogensmodule.
  4. Alleen bij schaalbare UPS-modellen: Als er geen vervangende vermogensmodule wordt geïnstalleerd: Plaats een vulplaatje aan de voorkant van elke lege sleuf van de vermogensmodule.
 2. Installeer een vermogensmodule:
  1. Alleen bij schaalbare UPS-modellen: Verwijder het vulplaatje uit de lege sleuf van de vermogensmodule om een extra vermogensmodule te installeren. Bewaar het vulplaatje voor later gebruik.
  2. Duw de vermogensmodule in de sleuf. Het inschakelmechanisme wordt vergrendeld wanneer de vermogensmodule correct is geplaatst.
  3. Breng de meegeleverde schroeven aan de zijkanten van de vermogensmodule aan.
  De vermogensmodule voert een zelftest uit, wordt automatisch opnieuw volgens het systeem geconfigureerd en gaat dan online.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In alle sleuven voor de vermogensmodules moet ofwel een vermogensmodule of een vulplaatje zijn geïnstalleerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?