990-5910F-025

Live Swap: Dodawanie, usuwanie lub wymiana modułu zasilania

UWAGA: Ten zasilacz awaryjny UPS pozwala na montaż i demontaż modułu zasilania w dowolnym trybie pracy i został pod kątem tej funkcji oceniony Live Swap . Ta strona zawiera instrukcje producenta dotyczące wykonywania Live Swap .
UWAGA: Po pierwszym montażu i uruchomieniu urządzenia zgodnie z instrukcją produktu gęstość energii przy zwarciu wynosi <1.2 cal/cm2. Gęstość energii przy zwarciu zmierzono w odległości 200 mm (8 in) od przedniej części szafy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Sprzęt elektryczny powinien być montowany, obsługiwany, serwisowany, utrzymywany, wymieniany lub poddawany podobnym zabiegom wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony, doświadczony i kompetentny personel posiadający wszelkie uprawnienia (np. licencje, zezwolenia lub certyfikaty) niezbędne do wykonywania takich prac. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób, który nie stwarza zagrożenia i z wykorzystaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI). 

 • Podczas korzystania ze sprzętu bądź wykonywania prac lub w przypadku zezwalania na wykonywanie prac na sprzęcie elektrycznym lub w pobliżu niego użytkownik musi zagwarantować zgodność z instrukcjami producenta, instrukcją obsługi oraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami, normami i wytycznymi.

 • Ani firma Schneider Electric, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń, kosztów, strat, szkód, śmierci lub obrażeń fizycznych będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z tego sprzętu lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wspomnianych wyżej wymagań.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
 • Upewnij się, że na zasilaczu UPS znajduje się etykieta Live Swap .
 • Jeśli na zasilaczu UPS nie znajduje się etykieta Live Swap , skontaktuj się z firmą Schneider Electric w celu wymiany modułu zasilania.
 • Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy z prądem.
 • W czasie tej procedury nie wolno stać za zasilaczem UPS.
 • Montaż lub usuwanie baterii modułów zasilania musi przeprowadzać wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na temat elektryki oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do urządzenia.
 • Procedura wymaga otwarcia przednich drzwi. Pozostałe drzwi i pokrywy muszą pozostać zamknięte i zabezpieczone podczas procedury.
 • Przed wykonaniem procedury upewnij się, czy zasilacz UPS jest zamocowany nieruchomo.
 • Jeśli widoczne są ślady złej konserwacji lub montażu, nie wykonuj procedury.
 • Nie należy instalować modułów zasilania, które przypadkowo upuszczono, zepsuto, zalano cieczą, zanieczyszczono lub w inny sposób uszkodzono.
 • Nie należy instalować modułów zasilania, których stan jest nieznany.
 • Gdy system jest podłączony do prądu, należy zachować odległość przynajmniej 200 mm (8 in).
 • Wewnątrz pustego gniazda modułu zasilania nie należy używać narzędzi.
 • Nie należy sięgać ręką do pustego gniazda modułu zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
 • Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -15 do 40°C (od 5 do 104°F) przy wilgotności bez kondensacji na poziomie 10–80%.
 • Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
PRZESTROGA
Duży ciężar
Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
 • Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lbs).
 • Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lbs).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA:
 • Przed usunięciem modułu zasilania z zasilacza UPS sprawdź, czy pozostałe moduły zasilania mogą utrzymać obciążenie.

 • Zwiększać lub zmniejszać liczbę modułów zasilania zamontowanych w zasilaczu UPS można tylko w skalowalnych modelach zasilaczy UPS (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS lub GVSUPS25K75FS). Przed montażem dodatkowych modułów zasilania upewnij się, że rozmiar instalacji spełnia wymagania zwiększenia mocy znamionowej. Nieprawidłowy rozmiar instalacji może spowodować jej przeładowanie. W instrukcji montażu można znaleźć wymagania dotyczące ochrony od strony sieci i po stronie odbiorników, rozmiaru kabli, itd.

 • W nieskalowalnych modelach zasilaczy UPS można wymieniać tylko zamontowane już moduły zasilania.

UWAGA: Procedura pokazuje moduł zasilania zamontowany w zasilaczu UPS w pozycji poziomej. Procedura będzie identyczna w przypadku tego samego modułu zasilania zamontowanego w zasilaczu UPS w pozycji pionowej.
 1. Usuń moduł zasilania:
  1. Odkręć śruby i naciśnij przełącznik odblokowywania.
  2. Wysuń moduł zasilania do połowy. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu zasilania.
  3. Zwolnij blokadę, naciskając przyciski zwalniające znajdujące się po obu stronach modułu zasilania i wyjmij moduł zasilania.
  4. Tylko na skalowalnych modelach zasilaczy UPS: Jeśli nie będzie montowany zastępczy moduł zasilania: Zamontuj zaślepkę na pustym gnieździe modułu zasilania.
 2. Zamontuj moduł zasilania:
  1. Tylko na skalowalnych modelach zasilaczy UPS: Aby zamontować dodatkowy moduł zasilania, zdemontuj zaślepkę z pustego gniazda modułu zasilania. Zachowaj zaślepkę do późniejszego wykorzystania.
  2. Wsuń moduł zasilania do gniazda. Mechanizm włączający zatrzaśnie się po poprawnym włożeniu modułu zasilania.
  3. Wkręć dostarczone śruby po bokach modułu zasilania.
  Moduł zasilania przeprowadzi automatyczny test, automatycznie przeprowadzi konfigurację zgodnie z systemem i włączy się.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
We wszystkich gniazdach modułu zasilania należy zamontować moduł zasilania lub zaślepkę.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?