990-5910F-023

Live Swap: Legge til, fjerne eller bytte en strømmodul

MERK: Denne UPSen er utviklet og evaluert for innføring og fjerning av strømmoduler i enhver driftsmodus: Live Swap . Denne siden viser produsentens fremgangsmåte for å utføre en Live Swap .
MERK: Hendelsesenergi er <1,2 cal/cm2 ved installasjon og første oppstart i henhold til produktinstruksjonene. Hendelsesenergi måles 200 mm fra fremsiden av kabinettet.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

 • Elektrisk utstyr skal bare installeres, betjenes, repareres, vedlikeholdes, byttes ut, eller eller liknende utført arbeid, av spesielt opplært personell med tilstrekkelig erfaring og kompetanse, som har nødvendige tillatelser (f.eks. lisenser, tillatelser eller sertifiseringer) for å utføre slike oppgaver. Alt arbeid skal utføres på en måte som ikke utgjør fare, og eventuelt personell må bruke egnet personlig verneutstyr (PVU). 

 • Brukere må følge produsentens instruksjoner og brukerhåndbok og alle gjeldende lover, forskrifter, standarder og veiledninger når de bruker dette utstyret og utfører arbeid eller tillater arbeid på eller i nærheten av elektrisk utstyr.

 • Verken Schneider Electric eller noen av deres tilknyttede selskaper skal holdes ansvarlig for krav, kostnader, tap, skader, dødsfall eller skader som oppstår på grunn av feil bruk av dette utstyret eller manglende overholdelse av noen av de ovennevnte kravene.

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Kontroller at UPSen har Live Swap -etiketten.
 • Hvis du ikke ser noen Live Swap -etikett på UPSen, tar du kontakt med Schneider Electric for å skifte ut strømmodulen.
 • Bruk egnet verneutstyr (PVU) og følg sikre metoder for elektrisk arbeid.
 • Ingen personer skal oppholde seg bak UPSen under denne prosedyren.
 • Montering eller fjerning av strømmoduler skal bare utføres av kvalifisert personell som er kjent med elektrisk arbeid og alle nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell unna alle elektriske komponenter.
 • Denne prosedyren krever at du åpner frontdøren. Alle andre dører og deksler må være lukket og sikret under denne prosedyren.
 • Kontroller at UPSen er sikret mot bevegelse før du gjennomfører denne prosedyren.
 • Hvis du ser tegn på dårlig vedlikehold eller dårlig installasjon, må du ikke fortsette med denne prosedyren.
 • Ikke installer strømmoduler som utilsiktet har falt i bakken eller i vann, eller er ødelagt, forurenset, infisert av skadedyr eller skadet på noen måte.
 • Ikke installer strømmoduler som er i ukjent driftstilstand.
 • Hold en minimumsavstand på 200 mm fra kabinettets fremside når systemspenningen er tilkoplet.
 • Ikke bruk verktøy inne i det tomme strømmodulsporet.
 • Ikke stikk hånden inn i det tomme strømmodulsporet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
 • Oppbevar strømmoduler ved en omgivelsestemperatur fra –15 til 40 °C, 10–80 % ikke-kondenserende fuktighet.
 • Oppbevar batterimodulene i den opprinnelige beskyttelsesemballasjen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
Tung last
Strømmoduler er tunge. Det kreves to personer for å løfte dem.
 • En 20 kW strømmodul veier 25 kg.
 • En 50 kW strømmodul veier 38 kg.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK:
 • Kontroller og bekreft at de gjenværende strømmodulene kan forsyne lasten, før du tar en strømmodul ut av UPSen.

 • Du kan kun legge til og fjerne strømmoduler i UPSen på utvidbare UPS-modeller (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS eller GVSUPS25K75FS). Kontroller og bekreft at installasjonen er riktig dimensjonert for økning av nominell effekt, før du installerer flere strømmoduler i UPSen. Feil dimensjonering av installasjonen kan føre til overbelastning. Du finner krav til oppstrøms- og nedstrømsbeskyttelse, kabelstørrelser osv. i installasjonsveiledningen.

 • På ikke-utvidbare UPS-moduler kan du bare skifte ut strømmoduler som allerede er til stede.

MERK: Prosedyren viser strømmodulen installert i horisontal posisjon i UPSen. Prosedyren er den samme for strømmoduler som er installert i vertikal posisjon i UPSen.
 1. Fjerne en batterimodul:
  1. Fjern skruene og skyv låsebryteren ned.
  2. Trekk strømmodulen halvveis ut. En låsemekanisme forhindrer deg i å trekke strømmodulen helt ut.
  3. Løsne låsen ved å trykke på utløserknappen på begge sider av strømmodulen, og ta ut strømmodulen.
  4. Kun på utvidbare UPS-moduler: Hvis ingen ny strømmodul skal installeres: Installer en avskjermingsplate foran det tomme strømmodulsporet.
 2. Installere en strømmodul:
  1. Kun på utvidbare UPS-moduler: Når du skal installere en ekstra strømmodul, må du fjerne avskjermingsplaten fra det tomme strømmodulsporet. Ta vare på avskjermingsplaten for fremtidig bruk.
  2. Skyv strømmodulen inn i sporet. Aktiveringsmekanismen låses når strømmodulen er satt inn riktig.
  3. Installer de vedlagte skruene på sidene i strømmodulen.
  Strømmodulen kjører en selvtest, konfigurerer automatisk fastvaren på nytt avhengig av systemet, og går deretter online.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle strømmodulspor må ha enten en strømmodul eller en avskjermingsplate installert.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?