990-5995E-025

Konfiguracja monitorowania cyklu eksploatacji

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Service (Serwis) > LCM settings (Ustawienia LCM) .
  2. Ustaw czas w miesiącach pomiędzy kontrolami filtra zapylenia. System wygeneruje komunikat Check air filter (Sprawdź filtr zapylenia), gdy przyjdzie pora na sprawdzanie filtrów zapylenia.
  3. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?