990-5995E-025

Konfiguracja styków wejściowych i przekaźników wyjściowych

 1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Contacts and relays (Styki i przekaźniki) .
 2. Włącz lub wyłącz poniższe funkcje:
  • External batt. breaker status (Status zewnętrz. wyłącznika baterii)

  • Battery breaker trip (Wyzwalacz wyłącznika baterii)

  • Backfeed on bypass (Prąd zwrotny na obejściu)

  • External MBB status (Status zewnętrznego MBB)

 3. Dotknij strzałki w dół i ustaw funkcję dla każdego konfigurowalnego przekaźnika wyjściowego. Wybierz spośród opcji:
  • Disable (Wyłącz)

  • Common alarm (Alarm zbiorczy)

  • In normal operation (W normalnym trybie pracy)

  • On battery (Praca na baterii)

  • Static bypass (Obejście statyczne)

  • Maintenance bypass (Obejście serwisowe)

  • Output overload (Przeciążenie wyjścia UPS)

  • Fan inoperable (Wentylator nie działa)

  • Battery inoperable (Bateria nie działa)

  • Battery disconnected (Bateria rozłączona)

  • Battery voltage low (Niskie napięcie baterii)

  • Input out of tol. (Wejście poza zak.)

  • Bypass out of tol. (Obejście poza zak.)

  • EPO active (Układ EPO aktywny)

 4. Dotknij strzałki w dół i ustaw funkcję dla każdego konfigurowalnego styku wejściowego. Wybierz spośród opcji:
  • Disable (Wyłącz)

  • INV ON (FAL. WŁ.)

  • INV OFF (FAL. WYŁ.)

  • Battery inoperable (Bateria nie działa)

  • Genset on (Generator wł.)

  • Custom alarm 3 (Alarm niestandardowy 3)

  • Custom alarm 4 (Alarm niestandardowy 4)

  • Disable ECO (Wyłącz tryb EKO)

  • Force INV OFF (Wymuś FAL. WYŁ.)

 5. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?