990-5995E-025

Tryby pracy

Tryb normalny

Energia jest dostarczana do obciążenia z sieci poprzez zasilacz UPS. Jednocześnie zasilacz UPS przekształca odpowiednio napięcie i prąd sieciowy w czasie ładowania akumulatorów (ładowanie szybkie lub konserwujące).

Stan wskaźnika LED:

Przepływ mocy

Tryb pracy bateryjnej

Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy bateryjnej, jeśli zasilanie sieciowe przestanie być dostarczane. Zasilacz UPS dostarcza zasilanie do obciążenia z zestawu baterii przez ograniczony czas. Po przywróceniu zasilania z sieci zasilacz UPS wraca z powrotem to trybu normalnego.

Stan wskaźnika LED:

Tryb obejścia statycznego

Zasilacz UPS dostarcza zasilanie do obciążenia ze źródła obejścia. Jeżeli nie zostały spełnione warunki konieczne do pracy w trybie normalnym lub trybie pracy bateryjnej, obciążenie będzie zasilane ze źródła obejścia bez przerwy w zasilaniu.

Stan wskaźnika LED:

Przepływ mocy

Tryb obejścia serwisowego

W trybie obejścia serwisowego zasilanie z sieci jest przesyłane przez zewnętrzny wyłącznik MBB do obciążenia. Podtrzymanie bateryjne nie jest dostępne w trybie obejścia serwisowego.

Stan wskaźnika LED:

Przepływ mocy

Tryb EKO

W trybie EKO zasilacz UPS jest skonfigurowany w celu używania trybu obejścia statycznego jako preferowanego trybu pracy w uprzednio zdefiniowanych warunkach. Falownik znajduje się w trybie czuwania po włączeniu trybu EKO i w razie przerwania dopływu zasilania z sieci zasilacz UPS przechodzi w tryb baterii, a obciążenie jest zasilane z falownika.

UWAGA: Ten tryb jest domyślnie wyłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric, aby go włączyć. Jeśli tryb EKO jest włączony, nie można wyjść z tego trybu pracy za pomocą wyświetlacza. W takim wypadku również skontaktuj się z firmą Schneider Electric, aby uzyskać pomoc.

Stan wskaźnika LED:

Przepływ mocy

Tryb automatycznego uruchamiania

Po włączeniu automatycznego uruchamiania, zasilacz UPS automatycznie uruchamia ponownie falownik i obejście, gdy zostanie przywrócone zasilanie z sieci. Automatyczne uruchamianie jest domyślnie włączone.

UWAGA: Jeśli automatyczne uruchamianie jest wyłączone, falownik i obejście nie zostaną uruchomione ponownie, gdy zostanie przywrócone zasilanie z sieci.

Tryb przetwornicy częstotliwości

W trybie przetwornicy częstotliwości zasilacz UPS ma stabilną częstotliwość wyjściową (50 lub 60 Hz), a przełącznik obejścia statycznego nie jest dostępny.

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu i spadku obciążenia
W trybie pracy jako przetwornica częstotliwości zasilacz UPS nie może działać w trybie pracy z obejściem statycznym ani w trybie obejścia serwisowego. Przed przełączeniem zasilacza UPS na tryb przetwornicy częstotliwości należy skontaktować się z certyfikowanym partnerem serwisowym firmy Schneider-Electric, aby upewnić się, że
  • wyłączniki SSIB i MBB są w pozycji WYŁ. (otwartej) (firma Schneider Electric stanowczo zaleca zamknięcie ich za pomocą kłódki dostarczonej przez firmę Schneider Electric);
  • do zacisków obejścia nie są podłączone żadne kable.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Stan wskaźnika LED:

Przepływ mocy

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?