990-5995D-025

Konfiguracja ustawień zasilacza UPS

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Zmian w parametrach systemu UPS może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > System settings (Ustawienia systemowe) .
  2. Ustaw tryb układu. Wybierz spośród opcji:
    • Wybierz ECO mode (Tryb EKO), by użyć trybu obejścia statycznego jako preferowanego trybu pracy.
    • Wybierz Single mode (Tryb pojedynczy) dla pojedynczego zasilacza UPS.
  3. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?